Välj område
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

MULTIVAC Line Control

Linjeövergripande styrning och manövrering

 

MULTIVAC Line Control (MLC) möjliggör mycket effektiv styrning av MULTIVAC linjer. Detta innefattar linjeövergripande igångsättning, start, stopp, tomkörning och receptbyte. MLC gör styrningen mycket enklare, säkerställer säkra och reproducerbara processer och minimerar risken för användningsfel. Den utgör grundvalen för enkel anslutning av en linje till våra kunders ERP-, MES-, MRP- eller PPS-system.

MULTIVAC Line Control (MLC) är en innovativ lösning som gör drift och styrning av linjer både effektiv och betydligt mycket enklare.

Förlopp som ofta upprepas så som igångsättning, start, stopp tomkörning och receptbyte blir med MLC linjeövergripande, standardiserade och reproducerbara processer.

Maskinoperatören får kortare vägar och enkla, snabba och felfria arbetssteg. Detta ger betydligt högre tillgänglighet för hela linjen och minskar risken för felaktig användning. Behandlingen av all relevant processdata gör att MULTIVAC Line Control utgör en utmärkt grundval för digitala tillvalstjänster som t.ex. OEE-analyser.

MULTIVAC Line Control utgör också grundvalen för enkel anslutning av en linje till våra kunders ERP-, MES-, MRP- eller PPS-system.

 

Igångsättning av linjen

När huvudbrytaren på alla enheter i linjen har tryckts kan ett linjerecept väljas centralt för hela linjen på en valfri kontrollterminal (HMI 3). Varje enhet i linjen får automatiskt det passande receptförslaget som operatören bekräftar efter eventuella manuella justeringar på maskinen.

MULTIVAC Line Control gör igångsättningen av linjer betydligt mer effektivt och säker. Maskinoperatören behöver inte längre gå omkring för att ladda recept på varje maskin. Den linjeövergripande recepthanteringen säkerställer automatiskt att korrekta recept används.

MLC möjliggör linjestart först när alla linjemoduler är driftklara. Därigenom minimerar man potentiella felkällor.

Start och stopp av linjen

Med MLC kan hela linjen startas och stannas centralt på valfri kontrollterminal (HMI 2, HMI 3). Vid stopp övergår varje linjemodul automatiskt till statusen "stopped".

MULTIVAC Line Control gör att start och stopp av linjer blir en reglerad process och på så sätt mycket snabbare och enklare. Förutom att man sparar tid och vägar för operatören ökar även anläggningens tillgänglighet.

Linjeövergripande receptbyte

Med MLC kan önskat linjerecept väljas centralt på en valfri kontrollterminal (HMI 3). Varje enhet i linjen får automatiskt det passande receptförslaget som operatören bekräftar efter eventuella manuella justeringar på maskinen.

Dessutom kan checklistor genereras i styrningen för manuella justeringar som operatören ska genomföra på enheten och sedan bekräfta på kontrollterminalen.

MULTIVAC Line Control blir receptbyten i linjerna betydligt snabbare och säkrare. Maskinoperatören behöver inte längre gå omkring för att ladda recept på varje maskin. Samtidigt säkerställs det att receptbytet genomförs korrekt och på varje maskin.

Den linjeövergripande recepthanteringen säkerställer t.ex. automatiskt att korrekt produktdata används. Där ingår i normalfall även korrekt trycklayout och tryckdata, som annars är en ganska trolig felkälla som kan leda till stort behov av efterarbete eller returer.

 

Översikt över linjestatus

Översikten över linjestatus hos MLC identifierar och lokaliserar snabbt och tillförlitligt orsakerna till oplanerade avbrott, som t.ex. kan uppstå på grund av materialbrist. Andra potentiella orsaker, som t.ex. att skyddskretsar eller kontrollsensorer löser ut, kan också lokaliseras på ett effektivt sätt med den här statusöversikten.

MLC gör det mycket enklare och snabbare att åtgärda typiska produktionsstörningar. Förutom att maskinoperatören sparar tid optimeras linjens tillgänglighet och produktionsmålen uppnås lättare. Med differentierad maskinstatistik har man dessutom bättre dataunderlag för OEE-analyser.

 

 

Tomkörning av linjen

Med hjälp av MLC kan en linje när som helst tomköras kontrollerat från varje kontrollterminal (HMI 3). Förpackningarna och produkterna som finns i linjen transporteras kontrollerat ut från linjen. De går då igenom alla resterande processteg. Därefter övergår linjen automatiskt till statusen "complete" och linjen är redo för produkt- eller receptbyte resp. skiftslut.

MULTIVAC Line Control gör att tomkörning av linjer blir en reglerad process och därigenom mycket enkel och tillförlitlig. Förutom att maskinoperatören sparar tid och får kortare vägar bidrar den här funktionen hos MLC till effektiv förberedelse av produktbyten. Differentierad maskinstatistik ger dessutom bättre dataunderlag för OEE-analyser.

MULTIVAC Line Control

  • Linjer start/stopp
  • Integrerad recepthantering
  • Integrerad linjestyrning
  • Modulär uppbyggnad som möjliggör kundspecifika tillämpningar

Användarberättelser & facktexter

Automation solutions for the bakery product industry

The bread and bakery product industry finds itself in a far-reaching transition. Cost pressure, product diversity
in the market, altered consumer habits, and hygiene
regulations require companies not only to adapt their product range but also to optimise their production
processes. One important approach as…

Automation in meat processing offers a wide range of benefits

The food industry is booming. An ever increasing number of fresh and processed food products, snacks, ready meals, and convenience products have to be manufactured and packed. But it has become more difficult to find suitable or qualified staff. There is currently an acute lack of personnel in the meat processing…

RX 4.0 offers maximum process reliability

The medical products and pharmaceutical industries place very great demands on the precision and reproducibility of processes when packing sensitive products - not least because of the new MDR and UDI regulations. The declared aims of both sectors also include improvements in throughput times, production efficiency and…

Loading, removing and converging packs in the smallest space

With the H 052 robot from MULTIVAC, a 2-axis robot can be completely integrated into a thermoforming packaging machine for the first time. This means the space requirement can be reduced significantly. The handling module is capable of being matched flexibly to a wide range of products and finished packs with a weight…

 

Kontakta oss